คำขวัญวันเด็ก    ในวันเด็ก วันที่ 11 มกราคม 2557   กตัญญู             รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี         มีวินัย  สร้างไทย         ให้มั่นคง